top of page

Privacyverklaring Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design geleverde producten en diensten.

Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design, gevestigd te Spijkenisse, aan de Zuidpassage 1-7, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam

  • Bedrijfsnaam

  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

  • Telefoonnummer (mobiel of vast)

  • E-mailadres

  • Bankgegevens​

Verwerkt Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design Antiek verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van
Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is
Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@ouwekoeie.nl

Beveiliging
Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Koeiesteyn Antiek & Vintage en Koeiesteyn Design gebruik maakt van de diensten van derden, zal Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal
Ouwe Koeie conceptstore en Koeiesteyn Design u hierover binnen 20 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@koeiesteyn.nl

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@ouwekoeie.nl

bottom of page